Förstärkning av informationsnumret 113 13

Regeringen har idag presenterat en extra ändringsbudget för 2021. I budgeten som överlämnas till riksdagen finns en föreslagen förstärkning av anslagen till informationsnumret 113 13 på 15 miljoner kronor.

Tillgång till säker och korrekt information är bland de viktigaste redskapen vi har under pågående samhällskris. 113 13 har hittills under pandemin tagit emot runt 700 000 samtal med frågor om covid-19 från allmänheten. Regeringens tillskott av medel ger oss möjlighet att fortsatta besvara allmänhetens frågor inom rimliga väntetider, säger Maria Khorsand, VD på SOS Alarm.

Informationsnumret 113 13 är en viktig kugge i krisinformationsstrukturen mellan myndigheter och medborgare. 113 13 avlastar såväl 1177 som Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, MSB och Läkemedelsverket och är ett viktigt komplement till krisinformation.se.

Regeringens extra medel beräknas täcka kostnader för fler medarbetare, närmare 15 nya arbetstillfällen hos YouCall i Piteå – SOS Alarms dotterbolag som utför arbetet med 113 13. Behovet av förstärkningar i verksamheten omfattar även fler fysiska arbetsplatser och teknisk utrustning, utökad förmåga att samla in och analysera statistik kopplad till allmänhetens frågor samt smittskyddsåtgärder för personalen. De nya anslagen täcker finansieringsbehoven under första halvåret 2021.

“2019 tog 113 13 emot 10 028 samtal sammanlagt under året. Motsvarande siffra för 2020 är 687 994 samtal.”

SOS Alarm och YouCall har ett nära samarbete med berörda myndigheter i syfte att samordna informationsgivningen till allmänheten. SOS Alarm bedömer att allmänhetens informationsbehov kommer att bestå så länge pandemin pågår. I takt med att vaccin mot covid-19 blir tillgängligt för fler förväntas informationsbehovet rörande vacciner att öka ytterligare.

Vill du veta mer?

Dygnet runt förmedlar och hanterar vi information för att möta våra kunders behov. Vårt mål är att skapa tillväxt och trygghet för våra medarbetare, kunder, ägare och för samhället.