Samarbetet med 113 13 har varit en nyckel

I början av 2020 ökade mängden samtal till myndigheten då många privatpersoner hade frågor kring Covid-19. Dialog inleddes i ett tidigt skede mellan Folkhälsomyndigheten och 113 13 för att kunna möta allmänhetens informationsbehov. Kort efter det hänvisades allmänna frågor till 113 13 vilket avlastade och gav Folkhälsomyndigheten möjlighet att lägga mer kraft på kommunikationsarbetet, som är centralt i hanteringen av en pandemi.

Henrik Josephson, Kris-, risk- och utbrottskommunikatör på Folkhälsomyndigheten berättar så här om samarbetet med YouCall.

Henrik Josephson vid Folkhälsomyndigheten

Vad har varit Folkhälsomyndighetens viktigaste uppgift under pandemin?
– Att minska sjuklighet och död i covid-19 och samtidigt arbeta för en god folkhälsa.

Hur har Folkhälsomyndighetens arbete påverkats under pandemin?
– Vi har fått ställa om en stor del av verksamheten till att fokusera på pandemin. Folkhälsomyndighetens arbete har hamnat i strålkastarljuset. Det har gjort att folkhälsofrågor fått mer uppmärksamhet och trycket på kommunikationsavdelningen, där jag jobbar, har ökat enormt.

Vad har varit de största utmaningarna?
– På avdelningen för kommunikation är det en utmaning att förhålla sig till att kunskapsläget hela tiden förändras och att pandemin utvecklas. Det innebär att budskap som gäller en dag kanske inte är aktuella nästa.

Den enorma volymen av kommunikation har varit en stor utmaning. Mängden frågor från allmänhet, organisationer och media steg till historiskt höga nivåer. Här har samarbetet med 113 13 varit en nyckel för att kunna klara den utmaningen.

Ytterligare en stor utmaning är att samtidigt kommunicera med flera olika målgrupper som har skilda behov och förutsättningar.

Hur har 113 13 kompletterat ert arbete?
– Som kunskapsmyndighet riktar sig Folkhälsomyndigheten i vanliga fall mest till beslutsfattare och yrkesverksamma inom organisationer som till exempel kommuner och regioner. I pandemihanteringen är allmänheten en central målgrupp för kommunikationsinsatser. Här har 113 13 kunnat komplettera Folkhälsomyndighetens arbete genom att svara på allmänhetens frågor, och de har varit många.

På vilket sätt har samarbetet med 113 13 påverkat er verksamhet?
– 113 13 har hanterat en stor mängd samtal från allmänheten. Det har gjort att Folkhälsomyndigheten kunnat fokusera mer på kommunikationens innehåll, till exempel att ta fram budskap och formuleringar som hjälper allmänheten att veta hur de ska göra för att bidra till att pandemin lindras. Stödet var särskilt viktigt i början på pandemin då Folkhälsomyndigheten arbetade med att skala upp sin verksamhet för att möta kommunikationsbehovet.

113 13 har också varit ett känselspröt ut mot allmänheten. Genom återkoppling från bland annat 113 13 har vi kunnat fånga upp vilka frågor som har varit viktiga för folk i allmänhet vid ett givet tillfälle i pandemins förlopp.

Vilka lärdomar tar ni med er från den här pandemin?
– Pandemin är inte över och ett utvärderingsarbete pågår, både på myndigheten och externt. Det är helt enkelt för tidigt att svara på vilka som är de viktigaste lärdomarna.