Hur upprätthåller vi vår värdegrund – 5 snabba tips!

YouCalls värdegrund bygger på ETT YouCall, där ETT står för Engagemang, Trygghet och Transparens.

Vi arbetar aktivt för att upprätthålla vår värdegrund och vi vill ge 5 snabba tips på hur man som företag kan arbeta för att förstärka och hålla värdegrunden levande.

YouCalls värdegrund, ETT YouCallYouCalls värdegrund, ETT YouCall

Här kommer några tips för hur du kan göra för att upprätthålla er värdegrund:

Kommunikation: 
Se till att det finns regelbunden kommunikation om värdegrunden, både internt och externt. Det kan vara genom nyhetsbrev, möten eller interna kampanjer som påminner om värdegrunden och dess betydelse i det dagliga arbetet.

Utbilda och informera: 
Att utbilda och informera medarbetare om värdegrunden och dess tillämpning i praktiken kan vara avgörande. Det hjälper till att skapa gemensam förståelse och engagemang för värdegrunden.

Feedback och uppföljning:
Skapa en kultur där feedback är välkommet och där det finns strukturer för att följa upp hur väl värdegrunden efterlevs. Det kan vara regelbundna utvärderingar, enkäter eller diskussioner för att identifiera områden där förbättringar kan göras.

Ledarskapets förebild: 
Ledningen bör vara förebilder när det gäller att leva efter värdegrunden. Det handlar om att agera i enlighet med värdegrunden i alla beslut och handlingar, vilket skapar förtroende och motivation hos medarbetarna.

Belöna och erkänn:
Uppmärksamma och belöna de som exemplifierar värdegrunden genom särskilda erkännanden eller belöningar. Det kan vara en bra motivation för andra att följa efter och visa att värdegrunden är viktig och uppskattad.